Gyurátz Ferenc

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése DigitNapló
img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

Diákistentisztelet 2022. 11. 13.

2022. november 13-án 10 órára diákistentiszteletre várjuk iskolánk tanulóit, családjaikat és gyülekezetünket a Református Ótemplomba.

Az istentisztelet perselypénzét ülőpárnák vásárlására fordítjuk majd. Ugyanis a jövőben a reggeli áhítatokat a tornateremben tartjuk a templom magas fűtési költsége miatt. November 7-én, hétfőn kipróbáltuk az új helyszínt, amely nagyon jónak bizonyult. Előre is köszönjük az adományikat.

Az istentiszteleten a 4. osztályosok fognak külön szerepelni.

Mindenkit szeretettel várunk!Október 23-ra emlékeztünk

Áhítattal és a 6. osztályosok ünnepi műsorával emlékeztünk az október 23-i eseményekre.Papírgyűjtés

A papírgyűjtés eredménye:

Alsó tagozat

1. helyezés: 4. osztály 2321 kg

2. helyezés: 3. osztály 1723 kg

3. helyezés: 1. osztály 1147 kg

4. helyezés: 2. osztály   943 kg

Felső tagozat

1. helyezés: 7. osztály 1074 kg

2. helyezés: 6. osztály   593 kg

3. helyezés: 5. osztály   318 kg

4. helyezés: 8. osztály   256 kg

Köszönjük a szülők közreműködését!

 Teremtés Hete--7. Nap

A kis faházban, a település és „a természet” határán, a vihar elől behúzódva kikapcsoltam a számítógépet, leoltottam a lámpát, félretettem a telefont, még az okosórát is lecsatoltam. Most nincs kommunikáció, nincs emberi értelmezés. A villámok adják a fényt, és csak a szelet, az esőt, a mennydörgést hallani, meg azt, ahogy a csipkebokor ágai meg-megsúrolják a faház oldalát. Különös hangokat keltenek, olykor egy-egy pillanatra olyan, mintha emberi beszéd lenne. Meg is lepődöm, mennyire hasonló tud lenni egy ilyen mechanikus hang az értelmes szóhoz. Vagy fordítva: az emberi beszéd milyen nagy mértékben építkezik a fizika zörejeiből? Mózest is a meglepődés vitte a tüskebokorhoz. A különös tűz iránti kíváncsiság hajtotta. A puszta kíváncsiság később még sok mindenné válhat: lehet belőle pletyka, tudomány vagy istentapasztalat is. A vízválasztó arrafelé húzódik, amiről Lovasi András énekel egy dalában: „akkor még jelentést / kutattam jelenségben”. Mózes számára feltárul, hogy a bokor különös lángolása nem puszta jelenség, hanem üzenet.

Nemcsak az emberi beszéd, de Isten szava is – mivel az emberhez szól – egyszerű, felfogható elemekből építkezik. Hogy mégis üzenetté lesz, az a szólításon múlik. A héber ige, amelyet a Szentírás itt és másutt  is Isten beszédére használ, a kárá, ami egyaránt jelenti azt, hogy „kiáltott”, „szólított” és „nevezett”. Isten tudja Mózes nevét, és odakiáltja neki. Isten tudja a mi nevünket is, és azon hív bennünket.

De nemcsak a nevünkön hív, hanem a Jelenlét felismerésére is: „szent ez a hely, ahol állsz.” A teremtés Isten miatt otthon: az ünnep helye és a nyugalom háza. A nyugalom – csend is. Mózes csak annyit felel a történetben: „Itt vagyok” – aztán sokáig hallgat. A szólításra nem mindig szó a válasz.

Egy beszélgetésben az elnémulás beszédesebb lehet a feleletnél – Isten is szokott így tenni velünk. Hallgatása mélyebb, mint sok magyarázat. Sokáig el is tarthat megérteni. S az igazi válasz nem annyira szavakból, hanem tettekből áll: ahogyan Mózes némán leveszi saruját. Mert a Föld, ahol áll, szent.

A vihar elvonult, visszakapcsolom a számítógépet, visszatérek az emberi világ megszokott szintjére, a modern kommunikációba. A csipkebokor viszont velem marad. A szóból csendbe kell némulni, a csend pedig a megszólalásba torkollik. De mindkettőben maga Isten szólít. A Föld, a teremtmények kiáltása – kárá – mélyén ott lobog Lelkének tüze, néven nevez, és válaszra hív.

 

Imádkozzunk:

Taníts minket szavad meghallására, Teremtőnk és Megváltónk, hogy megkülönböztessük és felfogjuk a Te szólításodat teremtménytársaink kiáltásában, meghalljuk, amikor néven hívsz, és igaz tettekkel valljuk meg üdvözítő Nevedet! Ámen.

 

Forrás:teremtesunnep.hu

Kép forrása: Internet

 Teremtés Hete--6. Nap

„Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett  neked” (Lk 10,21).

 

Jézus szavai a kicsinyekről mélyen elgondolkoztatnak. Tehát a kicsinyek azok, akik valamiképpen értik a lényeget, ők azok, akik valóban birtokolják Isten üzenetét? Az üzenetet, a logoszt, az Igét?

Bizony így van: a kicsinyekben maga Jézus van jelen számunkra. A kiszolgáltatottakért önként kiszolgáltatottságot vállaló Fiú azokban van jelen, akik legtöbbször nem önszántukból kerültek a társadalom peremére. Tőle magától tudjuk ezt: „Mondom nektek: amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” (Mt 25,40).

Kik is ezek a figyelmünkre és szeretetünkre méltó kicsinyek, legkisebbek? Egyrészt minden kisgyermek (Mt 18,3), másrészt pedig mindaz, aki szűkölködik: éhes, szomjas, ruhátlan, vagy aki idegen, beteg, raboskodik (Mt 25,35–36).

Jézus tudatosan teszi minden kor, minden korú és helyzetű kiszolgáltatott emberének mintaképévé a gyermekeket. Az evangéliumi „gyermek” nem a fiatal kora miatt

ártatlan, kedves, „anyuka szemefénye”, hanem a lenézett, mellőzött ember, aki Krisztus tanítványaként igent mond az Atyának rászorultságára. A kicsinység lényege mindkét esetben az eszköztelenség, a kiszolgáltatottság, ugyanakkor a gyermeki nyitottság, bizalom, remény, jóindulat, derű, egyszerűség is. Kicsiny körülöttünk mindaz, aki a létével, az állapotával kér. A tanítvánnyá lett ember küldetése pedig az, hogy többi sorstársa mellé álljon Krisztus szeretetével. Az ő hangjukat kell ezért meghallanunk, tőlük kell tanulnunk (Mt 18,3). Ugyanakkor jó példát is kell adnunk nekik (Mk 9,42, Mt 18,6). Az ő szolgálatukra kell állnunk, ha Jézus közelségét keressük. Milyen egyszerű, és sokszor milyen nagyon nehéznek tűnik…

„Isten szívében kiváltságos helye van a szegényeknek, olyannyira, hogy ő maga »szegénnyé lett« (2Kor 8,9). Megváltásunk egész útját a szegények szegélyezik. Az üdvösség egy alázatos leány »igenje« által jött el hozzánk egy nagy birodalom szélén, egy félreeső kis faluban. Az Üdvözítő istállóban született, állatok között, ahogyan ez legszegényebbek gyermekeivel történni szokott; egy pár gerlét felajánlva mutatták be a templomban, azok áldozatával, akik nem engedhették meg maguknak, hogy bárányt vegyenek (vö. Lk 2,24; Lev 5,7); egy egyszerű munkás házában nőtt fel,és két kezével kereste a kenyerét.

Amikor hirdetni kezdte az országot, kitaszítottak sokasága követte, s így vált láthatóvá, amit ő maga mondott: »Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek« (Lk 4,18). A fájdalomtól gyötörteknek, a szegénység által nyomasztottaknak hirdette, hogy Isten a szíve közepében hordozza őket: »Boldogok vagytok ti, szegények, mert tiétek az Isten országa« (Lk 6,20), és így azonosult velük: »Éhes voltam, és adtatok ennem«, tanítva ezzel, hogy az irántuk való irgalmasság a mennyország kulcsa (vö. Mt 25,35köv.).”

„Kicsinyként, de Isten szeretetében erősként, mint Assisi Szent Ferenc, mi, keresztények mind arra vagyunk hivatottak, hogy vegyük gondjainkba a nép és a környező világ törékenységét.”

Talán könnyebben sikerülne, ha felismernénk saját eredendő kicsinységünket? Azt, hogy eszköztelenül születtünk mi is, hogy semmink sincs, amit nem kaptunk? Hogy amink van: erő, tudás, eszköz, kapcsolat, lehetőség, idő – az valójában mind csak szétosztandó ajándék? Ha ezt megértjük, átérezzük, akkor kicsinyként léphetünk a minket létükkel és állapotukkal megszólító kicsinyek közé, mint egy közülük, mint egy azok közül, akiké a Mennyek Országa.

Imádkozzunk: Urunk Jézus! Add nekünk a kisgyermek közvetlenségét, és bátorságot az önként vállalt tanítványi Igen-hez! Szabadíts fel előítéleteinktől, emelj ki kishitűségünkből és kifogásaink közül, hogy meglássunk és meghalljunk téged a kicsinyekben, az emberiség peremére szorított, lenézett társainkban! Te irányíts minket, te rendelkezz velünk, hogy elvigyük szeretetedet a szűkölködőknek és kiszolgáltatottaknak! Add meg nekünk a kicsinyek bölcsességét és örömét!

Ámen.

 

Forrás: teremtesunnep. hu

Kép forrása: Internet

 Teremtés Hete--5. Nap

Nagyon sok állatot említ a Szentírás, némelyeket jó, másokat rossz példaként. A legtöbbet életmódja, a teremtés rendjéhez való igazodása, szorgalma, szelídsége vagy ereje okán példázatként vagy

intő jelként állítja az ember elé, hogy visszaigazodjon eredeti rendeltetéséhez.

Bálám szamarát és az állatok beszélő képességét a gyermekeknek szóló mesék birodalmába szoktuk utalni. A 4Móz 22,22–34 rész első olvasatra valóban a rendkívüliről – éjszakai látomásról, úton

megjelenő angyalról, a „vaksi” embert hordozó szamár látásáról –szól, és mindezek túlmutatnak az ember objektív világán, tárgyi és anyagi környezetén. Isten jelenlétére és akaratára hívják fel a próféta

figyelmét. Bálám híres ember, jós, „igéző”, aki a pogány vallásból lassan felébred, és felfigyel Isten hangjára, de magatartása ellentmondásos. Bizonytalankodik. Kísérti a moábi király felkérése, hogy

jó pénzért átkozza meg ellenségét, Izraelt, hogy győzelmet vegyen rajta. Nemet mond, aztán mégis elindul, de Isten angyala útját állja. A szamár érzi, látja a jelet, a magát látónak tartó ember nem.

Indulatában üti az állatot, de az csak „áll, mint Bálám szamara” –ahogy a közmondás tartja. Sőt, beszél. Milyen nyelven? Ahogyan az édenkerti kígyó? Az üzenet nem azon fordul meg, ha ezen töprengünk vagy gúnyolódunk.

Ki itt a szamár? Inkább a gazdája, aki a busás jutalom vonzásában eladná a lelkét is. Az állatok néha megmentenek a haláltól, máskor figyelmeztetnek a küldetésünkre. Bele is halhatunk, ha nem Isten

akaratát keressük. Veszélyes az út, ha embereknek akarunk tetszeni, nem a Teremtőnek. De nehéz a prófétaság is: Isten hangját legtöbbször a harsogó tömeggel, a zajos divattal, az ígérgető igézőkkel és

jóslatokkal szemben kell meghallani, megérteni és továbbadni, hirdetni.

Az emberben, ha magába száll, megszólal a lelkiismeret, a lélek tudattalan rétegeiből valami vagy maga a Lélek szólal meg. Amikor a bensőnkből kérdezünk, útmutatást kérünk, olyankor bármi és bárki közvetítheti Isten hangját. Olyankor csodák történnek. Ne átkozzuk Isten teremtményeit, inkább figyeljünk üzenetükre!

Isten áldást mond a teremtett világra. Áldást és nem átkot. Az emberre is. Mert az áldás éltet.

 

Imádkozzunk: Bocsásd meg, Urunk, hogy mi a teremtés koronáiként gőgösen uralkodunk a nekünk kiszolgáltato! állatokon. Csak az józanít ki és tesz alázatossá, ha félünk a nálunk erősebbtől. A betegségek figyelmeztetnek, hogy a legkisebb, szemmel nem látható lények is könnyen legyőzhetik, felforgathatják az életünket. Mennyi jelet rejtettél el teremterr világodban! Kérünk, tégy látóvá minket!

Köszönjük, hogy mindig újra megszólítasz. Prédikál nekünk a hangya a példájával, rámutat gyönyörű rendedre az állatok élete. Imádkozunk küldetésünk teljesítéséért. Szeretnénk áldás lenni gondviselő kezedben. Ámen.

 Teremtés Hete -- 4. Nap

A növények Isten különleges teremtményei, a bibliai gondolkodásban egyszerre vannak hozzánk közel, s egyszerre esnek a lehető legtávolabb. A föld közvetítő munkájának köszönhetjük létrejö<üket (még teremtésük sem direkt módon zajlik), az állatokkal ellentétben nem részesülnek az isteni megelevenítő lélegzetben, a nefesben. Árnyékot adnak, táplálnak bennünket, az anyagcserefolyamatokban részünkké válnak, ugyanakkor nem találunk hozzájuk utat a nyelven keresztül, még kivételes esetekben sem.

Hogyan hallhatnánk hát meg hangjukat?

A növények kommunikációja jellemzően nem zajos folyamat, a fizikai és kémiai jelek sokasága között – jelenlegi ismereteink szerint – nincs kitüntetett szerepe az akusztikus jelzéseknek. Az általuk

kibocsátott vagy felerősített hangok más fajok számára bírhatnak jelentéssel, de nehéz lenne ezt „szándékolt” hangadásként, a növények által kezdeményezett párbeszéd eszközeként dekódolni. Ha

friss szellő fújdogál, susognak a levelek, ha vihar tombol, zúgnak a fák, ha aszály van, egyes fák furcsa, pattogó hangot bocsátanak ki, s a tűz sziszegése-ropogása is összefügg az égő fa állapotával. Mindez

az ember számára lehet kellemes vagy kellemetlen környezeti inger, de nem vezet el magukhoz a növényekhez, nem segít hozzá a növények jobb megértéséhez. A „növényvakság” valószínűleg evolúciós sajátosság; mivel a növények általában nem jelentenek közvetlen veszélyforrást,

figyelmen kívül hagyjuk őket – noha élénkzöld színükkel, sokszor nagyon is személyes, minket megszólító, folyamatosan megújuló ajándéka.

Imádkozzunk: Uram! Adj csendességet, hogy a magunk keltette zajok függönyét félrehúzva meghalljuk, amit teremte! világod létezői mondanak nekünk és egymásnak. Add, hogy érzékeny lelki füllel figyeljünk minden olyan üzenetre, amelyet táplálék, levegő vagy szépség formájában növényi teremtményeid által küldesz felénk. Add meg nekünk, hogy megtapasztaljuk a teremte! létezők kapcsolódásának sokszínűségét, hogy minden élő közösségében, egymásra hangolódva téged dicsérhessünk! Ámen.

 Teremtés Hete 2022.---3.Nap

„Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának.” Préd 3,5

 A farizeusok azt kérték a Jeruzsálembe bevonuló Jézustól, hogy utasítsa rendre a tanítványait, mert örvendezve, fennhangon dicsérték Istent. Zavarta őket mindaz, amit láttak: a csodák, az ének, a kiáltás, az áldás, a dicsőítés. Jézus azt válaszolta: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” (Lk 19,40).

 Általában provokatív válaszként értjük ezeket a szavakat: úgysem lehet elhallgattatni Isten dicsőítését, mert az emberek helyett a kövek is kiáltanak! Ám ebben a mondatban a kozmikus Krisztus prófétai hangja is felcsendül, utalva arra, hogy a teremtett világ minden eleme hirdeti Isten dicsőségét, még a kövek is.

Mert az egész teremtett világ részt vesz Isten megváltó munkájában. A betlehemi csillag mutat rá arra a helyre, ahol Isten testté lesz, evilági lesz. Emberként jár városban, sivatagban, hegyen, síkságon, sőt még vízen is. A zsoltáros szavaival tapsoltak a folyók, ujjongtak a hegyek, mert eljött az Úr! (Zsolt 98,8). Élete végén a kövek is kiáltanak, mert amikor kilehelte lelkét, és a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, akkor „a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak” (Mt 27,51). Feltámadásakor újra szóltak a kövek, mert „nagy földrengés támadt” (Mt 28,2). Úgy tűnik, hogy a kövek egy összefüggő akusztikus emisszióval – a szilárd anyagokban történő sugárzással – tanúskodnak az emberiség legtragikusabb és legfelemelőbb eseményéről, Krisztus haláláról és feltámadásáról. Ma viszont nemcsak az a kérdés, hogy vajon mit mondanak a kövek, ha az emberek elhallgatnak, hanem az is, hogy meghalljuk-e egyáltalán a kövek hangját, miközben annyi minden hangot elnyomunk magunkban és körülöttünk? Egyre inkább elterjedt az antropocén kifejezés a jelenlegi földtörténeti korszakunkra a holocén helyett. Ez azt jelzi, hogy az emberi tevékenység jelentős és globális hatású a Föld ökoszisztémájára. A szovjet tudósok már az 1960-as>tt. Ez azt jelzi, hogy az emberi tevékenység jelentős és globális hatású a Föld ökoszisztémájára. A szovjet tudósok már az 1960-as években használták az antropocén jelzőt az emberi erőnek természetformáló hatása miatt.

Jézus tud arról, hogy a kövek is beszélnek, de mi vajon meghalljuk-e őket? Vajon nem azért nevezte-e el Simont Péternek, azaz kősziklának, hogy az evangélium hirdetése harmóniában legyen a kövek hangjával is?

 

Imádság: Mennyei Édesatyám! Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Kérlek, Uram, szórd szét azokat a köveket, amelyeket én építettem bálványként, amikhez igazodni akarok, ami saját masszív istenképem! Kérlek, Uram, rakd össze azokat a köveket, amelyekből összekötő híd vagy boltív lesz kapcsolataimban, életemben! Hadd ismerjük fel kegyelmedet akár a kövek szétszórásában, akár azok összerakásában! Ámen.

 Teremtés Hete 2022 --2.nap

 1. 2.Nap

A bibliai teremtéstörténetben minden teremtmény léte megelőzi az emberét. Ebből következik, hogy ha az ember saját teremtésének elbeszélésébe kezd, ez minden egyes élőlény és természeti elem színe elött történik. Az emberen kívül létező összes élet- és létforma megelőzi és előkészíti az ember megjelenését, ezért nemcsak párhuzama, hanem része is az emberi életnek. Kivált értelemben igaz ez a vízre. A víz szava a héber nyelvben mindig többes számban – egészen pontosan kettes számban áll. A teremtés hajnalán a kietlen és puszta föld és a mélység fölött honoló sötétség mintha már várná a kezdetet. Ezt fejezi ki több fordítás azzal, hogy ellentétes kötőszóval fűzi hozzá a remény ott létét: „de Isten Lelke lebegett  a vizek fölö<”. A teremtés kezdeti reménye már a vizekhez kapcsolódik>tt.

A teremtés kezdeti reménye már a vizekhez kapcsolódik. Valamivel „később”, a teremtés második napjának szimbolikus történéseként a vizek alsó és felső vizekre való szétválasztása történik meg. Közéjük a Teremtő boltozatot, égboltot vagy Károli Gáspár fordítása szerint „kiterjesztette erősséget”, megint más szóval „firmamentumot” helyezett, amely nagyrészt meggátolja a felső vizek lezúdulását. Azért csak nagyrészt, mert a felső vizek egy része olykor eső formájában lezúdul, és ahogy eléri a föld felszínét, a teremtés

kezdetéhez hasonlóan az új élet lehetőségét hozza el. A vizek szétválasztása az Egyiptomból való szabadítás, az új élet eszköze is a Teremtő kezében, most már nem a kozmikus függőleges, hanem a történelmi-társadalmi életet kifejező vízszintes irányban. Ehhez a szemlélethez illeszkedő ellentétes képként szerepel a teremtéshez és

fenntartáshoz kapcsolódó bibliai leírásban az özönvíz, vagyis a vizek újraegyesítése.

Teremtő rendjével ellenkező, gát(lás)talan élettel veszélybe sodorni a teremtés egészét. A vizek minden formában egyszerre fejezik ki Isten aktív fenntartó jelenlétének jelentőségét a teremtés rendjében:

a megtisztulás, a megújulás és az új élet lehetőségével, miközben részét képezik az ember biológiai és szellemi-szimbolikus életének. Aki nem hallja meg a vizek mondanivalóját, önmagát és alapvető

kapcsolódásainak értékét sem ismerheti úgy, ahogyan ismerhetné.

Béres Tamás

Forrás: http://teremtesunnepe.hu/

Kép forrása: InternetTeremtés Hete 1. Nap

1. NAP 

Az egek hangja

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltár 19,1)

 Dávid király különleges bizonyságtétele a fenti zsoltárimádság, amely mögött személyes élmények, megfigyelések és megtapasztalások húzódnak meg. Isai nyolcadik fia Dávid, akire hét testvére mellett legkisebbként jutott a nyáj őrzésének a feladata. Miközben pásztorfiúként a szabad ég alatt őrizte a nyájat, bőven volt alkalma természet közelben lenni, a teremtettségre rácsodálkozni, és Isten dicsőségét felfedezni és megérteni az egekben. Micsoda veszteség, ha csak saját dolgainkra, emberi munkánkra, tevékenységeinkre, feladatainkra fókuszálunk, a földre szegezzük tekintetünket, és elfeledkezünk annak fontosságáról, hogy felfelé tekintsünk, az Istenre figyeljünk. Pedig az egek is prédikálnak. Hiszen Istennek fontos kommunikációs eszköze az ég, amelyről nagyon hangsúlyos, kiemelt helyen, a Biblia legelső mondatában olvasunk: „Kezdetben teremtette  Isten az eget és a földet” (1Móz 1,1)

Az ég tehát teremtmény, amely nincs némaságba burkolózva.  Alkotás, amely tanúskodik. Olyan tanúságtétel ez, amely minden embert magával ragadhat, amennyiben a teremtett világot „értelmes vizsgálattal” figyeli-írja Pál apostol.  

 Mit mond az egek hangja? Hirdeti Isten dicsőségét, az egyetlen Úr hatalmát és istenségét. Emeljük fel tehát fejünket! Vajon mikor veszte<ük el azt a képességünket, hogy rácsodálkozzunk a hegycsúcsok fölö>ttük el azt a képességünket, hogy rácsodálkozzunk a hegycsúcsok fölött magasodó égbéli magasságokra, az Alföld fölött kibontakozó és szárnyaló felhőcsodákra, az éjszakai égbolt végtelen csillagseregére, a naplemente festményszerű, percről percre változó mesterművére?  Álljunk meg az idei teremtés hetében Isten szabad ege alatt. Vonuljunk ki a teremtett világba, hogy lássuk az eget, Isten kezének alkotásait. Jézus is újra meg újra megte<. Emeljük fel tehát fejünket, hogy meghalljuk az egek szavát>tette ezeket a lépéseket. Neki is szüksége volt erre a „mennyei találkozásra”, és ebben számunkra is példát ado<. Emeljük fel tehát fejünket, hogy meghalljuk az egek szavát.>tt. Emeljük hát fel a fejünket, hogy meghalljuk az egek hangját.

 

Imádkozzunk Dávidnak, a pásztorkirálynak imádságával: Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmuta!ad fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? (Zsoltár 8,2-5) Ámen

 Teremtés Hete Bevezetés

Oldd le sarudat a lábadról,

mert szent föld az a hely, ahol állsz!

2Móz 3,5

Mire, kire figyelünk? Mi a fontos számunkra?

Bevezetés a Teremtés Hete programsorozathoz

 

Egy indián a barátjával New York belvárosában sétált a manhatani Time Square közelében. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város zaja szinte fülsüketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián: – Tücsökciripelést hallok. – Az nem lehet – válaszolt a barátja. – Ekkora zajban hogyan lehetne meghallani egy tücsköt? – Biztos vagyok benne, hogy tücsökciripelést hallok. – Ez őrültség! – mondta újra a barátja. Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol egy óriási betoncseréphez sétált, amelyben bokrok zöldelltek. Benézett a bokrok közé, és tényleg ott talált egy kis tücsköt. A barátja teljesen elhűlt. – Ez lehetetlen. Neked természetfölötti hallásod van. – Nem az – válaszolt az indián. – Az én fülem ugyanolyan, mint a tiéd. Minden azon múlik, mire figyelsz. – Ez lehetetlen – ismételte meg a barátja –, én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban. – Nem, nem lehetetlen. Az egész csak azon múlik, hogy mi az igazán fontos neked. Figyelj! Megmutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány pénzérmét, majd a földre ejtette azokat.

30 méteres körzetben minden fej megfordult, hogy vajon az érme, ami csörrent, nem az övék-e. – Látod már, hogy mire gondoltam? Az egész azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra…

 

Forrás: http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5035

 

 

 Teremtés Hete 2022

Kedves Gyerekek!


 A Teremtés hete keretében, 2022. szeptember 26-30-ig meghirdetjük:
1. Az „Élő kövek” c. kiállítást. (1-8.o.)
Ha szívesen megmutatnád másoknak is a számodra legszebb, legkülönlegesebb követ, hozd el az iskolába. (Akkorát, amekkora a kezedben elfér!) Néhány szóban be is mutathatod, hol találtad, miért a kedvenced (max. egy írólap méretű lapon). A beérkező darabokat osztályfőnöködnek add át!
 A kiállítás után a kövedet hazaviheted.

2. Az „Ég teremtményei” c. digitális fotókiállítást. (3-8.o.)
Készíts fényképet az ég teremtményeiről! Munkádat névvel ellátva pendrive-on hozd el Lívi néninek vagy küldd a következő e-mail címre: gyuratzevisk@lutheran.hu  .

3. Készíts hangszert a háztartásban vagy a természetben megtalálható anyagokból! Lehetőleg szólaltasd is meg! Erre a következő áhítaton élőben is lehetőséged lesz.  Hangszeredet Jutka néninek add át! Ezeket a munkákat is kiállítjuk. (3-8.o.)

Minden munkát szeptember 23-ig várunk!
 

 Népszámlálás 2022

2022-ben Népszámlálás lesz Magyarországon – ennek keretében pedig mindenkinek felteszik majd a kérdést, hogy mi a vallása, felekezete.

Az évtizedenként egyszer megrendezett népszámláláson – egyebek között – a vallásunkról is nyilatkozhatunk. Idén minden magyar honfitársunknak felteszik a kérdést, hogy mely egyházhoz tartozónak vallja magát. A népszámlálási eredmény is mutatja jelenlétünket a társadalomban.

A népszámlálási adatközlésben felelős állampolgárként veszünk részt. Sokunk számára természetes, hogy ekkor megjelöljük az evangélikus/református/katolikus közösséghez tartozásunkat. Most arra biztatjuk egyháztagjainkat, hogy evangélikus mivoltuk megvallása mellett hangsúlyozzák családtagjaik, barátaik körében is a vallási kérdés fontosságát, és emlékeztessék erre azokat is, akik életében valamilyen formában jelen volt az evangélikus közösséghez tartozás. 

Mikor lesz pontosan a népszámlálás 2022-ben?

2022. szeptember 15. és 30. között kapja meg postán minden nyilvántartásba vett személy a népszámlálásról szóló hivatalos értesítő levelet. Ezt követően október 1. és 16. között online formában lesz lehetőség kitölteni a kérdőívet, október 17. és november 20. között pedig személyesen, kérdezőbiztosoknak válaszolhat az, aki nem élt az online válaszadás lehetőségével.

„Mi a vallása, felekezete?" – szól majd a kérdés, ami azonban a nem kötelezően megválaszolandó témák közé tartozik. Ezért kiemelten fontos, hogy akár online kitöltés, akár személyes válaszadás történik, semmiképpen ne maradjon ki a kérdés és a rá adott válasz.

Forrás: https://www.evangelikus.hu/nepszamlalas-2022

 Tanévkezdő információk

Fontos tanévkezdő információk!
Évnyitó: augusztus 31. (szerda) 18 óra - református templom. Előtte az iskolában gyülekezünk 17.30-kor, majd a gyerekekkel együtt vonulunk át. Utána nem kell az iskolába visszamenni, a templomból lehet hazamenni. Ünneplő ruha kötelező! Tankönyveket az első napon, szept. 1-jén kapják meg a gyerekek. A bizonyítványokat mindenki hozza magával az első tanítási napon!
 
 

 Tanévzáró

https://drive.google.com/drive/folders/16YWDiUfiEGlqeAC0_ZcQAte9By_SscTq?usp=sharingBallagás

https://drive.google.com/drive/folders/13rnYxhyrMBZeBAnuzhd-zpH9IQIZphlI?usp=sharingIskolaújság

Az alábbi linkre kattintva olvasható iskolaújságunk legújabb száma tanulóink írásaival.

https://drive.google.com/file/d/131SzJ8Rz2Axu7VCuIO3YAzzCbedm7JyN/view?usp=sharingGratulálunk!

Az év legnagyobb sikere matematikából. Bonifert Nemzetközi Matematikaverseny kiemelt 1. helyezés.

Gratulálunk Levente!

Köszönjük!Országos siker!

Rákli Levente a Kalmár László Matematikaversenyen országos 10. helyezést ért el. Gratulálunk a ragyogó eredményhez! Gratulálunk!Segítettünk!

Az ukrajnai bajbajutottaknak megsegítésére

89.545 Ft gyűlt össze az aulában elhelyezett adományperselyben.

Az összeget az evangélikus egyház segélyszámlájára továbbítottuk.

 Köszönjük a Kedves Szülők felajánlásait!Nyári gyermekfelügyelet

A  nyári szünet idejében 2022. július 4. napjától 2022. augusztus 31. napjáig Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Család-és Gyermekjóléti Központ  gyermekfelügyelet tart, amennyiben arra  szülő részéről igény mutatkozik. A felügyelet helyszínéül  július hónapban a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát, augusztusban a Pápai Erkel Ferenc Ének -Zenei Általános Iskolát jelölte ki a Pápai Tankerületi Központ.

A mellékelt nyilatkozatok leadása, az igények jelzése nem az iskolán keresztül, a pedagógusok közreműködésével történik,  hanem közvetlenül a tájékoztató levélben megadott e-mail címre vagy Pápa, Anna tér 15. szám alatti Család - és Gyermekjóléti Központhoz szükséges azt eljuttatniuk a szülőknek 2022. május 23. napjáig.  A nyilatkozatok kitöltése kizárólag csak a gyermekfelügyeletet igénylő szülők részére szükséges.

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

SZÜLŐI NYILATKOZAT

 Bráder-díj 2022

Az elmúlt nyolc évben elért kiváló tanulmányi eredményével, példamutató szorgalmával és magatartásával, tanulmányi versenyeken elért eredményeivel Mészáros Lili és Porpáczy Réka érdemelte ki az evangélikus gyülekezet nagylelkű támogatóiról elnevezett Bráder-díjat.Gyurátz Ferencre emlékeztünk

Ünnepi istentisztelettel és csendes nappal emlékeztünk meg névadónk születésnapjáról.

Az alkalmakon készült fotók az alábbi linken találhatók:

https://drive.google.com/drive/folders/1NwgV6tCE3p7s9Y1G3iv4xbJySqrmbEcS?usp=sharingGyurátz-ünnep 2022. május 1.Matekos sikerek

Rákli Levente 6. osztályos tanuló a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen megyei 3. helyezést ért el. A Megyei Matematikaversenyen a megyei 2. helyet szerezte meg. A Medve Szabadtéri Matekverseny regionális fordulóján Észkerekes csapatával 1. helyezést értek el és különdíjat is kaptak.

Megtekintés

 Atlétika Diákolimpia

Remekül szerepeltek diákjaink az Atlétika Diákolimpián!

Súlylökés: Böröczky Bertalan 1. helyezés

Magasugrás: Cser Alfonz 2. helyezés, Mórocz Marcell 3. helyezés

1500 méteres futás: Heszler Áron 3. helyezés

4-szer 100 méteres váltófutás: Adorján Judit, Péterváry Julianna, Szabó Kamilla, Tarró Regina 1. helyezés

Gratulálunk!Diákolimpia

Iskolánk csapata második helyen végzett a kispályás labdarúgó diákolimpián.

Gratulálunk a szép sikerhez!Rendhagyó szülői értekezlet

Hagyományainkhoz híven rendhagyó szülői értekezletet tartunk 2022. április 26-án 17 órakor a templomban.

Egy előadásra kerül sor és egy kis meglepetés is lesz.

Felkért előadó: Horváth Attiláné BLS-AED Instruktor

Téma a szülők választása alapján:

Mi kell ahhoz, hogy boldog legyen a gyermekünk?

 

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket!

 Áldott húsvéti ünnepet kívánunk!1. osztályosok beiratkozása

HIRDETMÉNY

A Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolába

(OA:200010, Pápa, Árok utca 12.) történő beíratásról

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:

2022. április 21 – 22.  800-tól 1900 óráig

 

A beiratkozás elektronikus úton történik, kérjük, hogy a fenti időpontokban, lehetőleg az első napon tegyék meg a beiratkozást. 

 

A beiratkozáshoz szükséges ADATLAP ot és további mellékleteket ímélben kérjük az alábbi címre:

 

gyuratzevisk@lutheran.hu

 

A tárgy mezőbe szíveskedjenek a következőt írni:

Beíratás 2022/23. Gyermek neve: Vezetéknév Keresztnév

 

Szükséges dokumentumok, amelyeket szkennelve vagy fotózva, aláírással ellátva kell csatolni:

 1. Beiratkozási adatlap (letöltés itt)
 2. Szakvélemény (ha van)
 3. Születési anyakönyvi kivonat
 4. Keresztelési igazolás (Emléklap vagy lelkészi igazolás)

 

 A felvételről 2022. április 30-ig elektronikusan értesítést küldünk. Az értesítéseket postán is elküldjük majd.

 

 

Kelt: Pápa, 2022. március 25.

Szücs Gábor s. k.

igazgatóRendhagyó szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Hagyományainkhoz híven rendhagyó szülői értekezletet tartunk

2022. április 26-án 17 órakor a templomban.

Egy előadásra kerül sor, és lesz egy kis meglepetés is.

Az előadás témáját a szülők határozhatják meg.

Kérjük, jelezzenek vissza a csatolt kérdőíven!

https://forms.gle/K4s8LFj5q2xpuB698

Köszönettel: Szücs Gábor igazgatóÓvodai beiratkozásBendegúz MatekÁSZ versenyeredmények

A Bendegúz MatekÁSZ megyei fordulón Szabó Domonkos, 3. osztályos tanuló,  1. helyezést ért el és bejutott az országos döntőbe. 

Balogh Zsigmond és Kiss Dávid 3. osztályos tanulók 7. helyezést értek le. Gratulálunk a szép eredményekhez!Játék!

E heti játékunk az alábbi linken található. A megfejtéseket pénteken 14 óráig várjuk!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbuFXZojm7p5JUzyN7%3Ffbclid%3DIwAR3-Uz4etO5gc5mMu1X65112nrn6Baaq4zAV6lLa8_k5-yV-4X2rJTDeGvw&h=AT0RdpPem6kva_xjr44sDLD5N6FrD3BebuFetx5_CUQH99uTJ_GOOATLNblGwNZw9K5oO0IYeOnW_ovzPvhEJOTp-k9-jvpH7zgotbSO4kj9c61K1hd-DwTCg0SheDjwdoEDwQBendegúz Nyelvész Megyei Döntő eredményei

1. osztály: Soós Emma 4. hely

Országos döntőbe jutottak:

3. osztály: Balogh Zsombor Gábor 1. hely

                 Kiss Dávid  1. hely

4. osztály: Fider Olivér 1. hely

                 Györkös Noémi 1. hely

 

Gratulálunk!Gyülekezetlátogatás

Hét tanulónk szerepelt Malomsokon a vasárnapi evangélikus istentiszteleten. Csengettyűztek, verset mondtak a hívek nagy örömére. Szép szereplésükkel példamutatóan képviselték iskolánkat. Az alkalmon igehirdetéssel Pablényi Edina iskolalelkész szolgált.Játék!

 

E heti játékunk kérdései az alábbi linken találhatók:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FJGcK12jSmynWvnVp8%3Ffbclid%3DIwAR0qaQdE_7iHTAkD93-oIJEhghcS6W8sLyl2DL6wXY3FJFMcLFPq7D8m0f4&h=AT083dUjIel4XCUNcfwSCL9-YjVsIebiq3GQAPUDj9IgFnqk_mhWOgyqX2Va9cUBJ2O7scYOgBLJ0Ly6Vjgw8MLPGCAJglMJMIeDlPdgIXmp8jzEjNTrPi1AZSLIPkP-R7mxXQ

A megoldásokat kedd este nyolcig várjuk.

Múlt heti nyerteseink: Marrticsek Julianna, Medek Ármin, Simon Dávid.Diákistentisztelet 2022. március 20.

Diákistentiszteletünk az alábbi linken tekinthető meg:

https://drive.google.com/file/d/1essVWLCiZ2oYVdvLgLhcyK7fgTFbASAl/view?usp=sharingKosárlabda Diákolimpia

A Kosárlabda Diákolimpia városi fordulóján a III. korcsoportban iskolánk fiú csapata az első helyen végzett.

A csapat tagjai: Király Gergő, Kohlmann Kolen, Mórocz Marcell, Nagy László, Rákli Levente, Stribl Ábel, Ughy Ábel, Valcz Ármin.

Gratulálunk a fantasztikus teljesítményhez!Kosárlabda Diákolimpia

A Kosárlabda Diákolimpia városi fordulóján a IV. korcsoportban iskolánk fiú csapata az első helyen végzett.

A csapat tagjai: Banai Zétény,Barth Móric, Böröczky Bertalan, Cser Alfonz, Kántor Csongor, Király Gergő, Stribl Ábel, Ughy Ábel, Valcz Ármin.

Gratulálunk a fantasztikus teljesítményhez!

 

 Játék!

Előző heti nyerteseink Nagy Nóra és Laky-Szirbek Levente.

Gratulálunk!

Az e heti kérdések a következő linken találhatók: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FJGcK12jSmynWvnVp8%3Ffbclid%3DIwAR11cQgFu_O7BJIBaoEnebOQcerbsmwNGR5stmY0KOQAgOPh2icEeGPgpdg&h=AT2jBLNFrojIGTiizR7wIeLsQyZbc-XJBlwLpIXMlmNDSuda2TXmZJtu_DG0fM5PKQWzgCfqr5FU3XgNG0GunwuuZvuzUNVEL2Plji5cTiEQVmV7Z1Znei4OpvUmWDj90AQ8RA

A megfejtéseket március 15-én 14 óráig várjuk!Játékra hívjuk diákjainkat!

Iskolánk emeleti folyosóján az Evangélikus Pedagógiai Intézet kiállítása látható híres evangélikus tudósokról és pedagógusokról. Az alábbi linken a kiállításhoz kapcsolódó kvíz található. A megoldásokat vasárnap délután kettő óráig várjuk. A helyes megfejtést beküldők között három ajándékot sorsolunk ki a hétfői áhitaton.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1CLKIhU60vwcIalt50kJZyt8uSfJasxerd9mhKe2sX94%2Fedit%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR0PgDdnoVsjbWnwyro12mt-GCcpfRGAPR-ldfS8gg1zgpAx_oac2E55Oig&h=AT0DBFc3r0mTxzP-5JMfknG8Sl4vgJYNmvI0cHE4GM0U6E68ctrL7zd3InS1jory-k39HPkAujamSPrzhXPJLKrAeK4OSdmG1rDzkDqLwJ84AGY3OZuq4Mbny3mO3FA0AnnRCAIskolavár foglalkozás

Az alábbi linken március 4-én délután 16:30-tól lehet az Iskolavár foglalkozáshoz csatlakozni.

(A csatlakozáshoz google fiók szükséges.)

https://meet.google.com/soz-krqx-myh

Bemutatjuk az iskola lelki életét (Pablényi Edina iskolalelkész), és hasznos előadás hangzik el "Óvodából iskolába" címmel (Jámbor Anikó tanító).

Szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket!NyelvÉSZ verseny

A Bendegúz nyelvÉSZ versenyek megyei döntőbe jutottak:

1. osztály: Mógor Alíz, Kovács Emília Sára, Szabó Máté,, Marticsek Zsuzsanna, Soós Emma, Rajevszki Léna

3. osztály: Balogh Zsombor, Kiss Dávid, Merétey Eszter, Réthi Adél

4. osztály: Balázs Miklós, Dekovics Levente, Fider Olivér, Györkös Noémi, Kőszeghy Sára Anna

Gratulálunk! Eredményes felkészülést kívánunk!„Könyörgünk kontinensünkért…”

 

Csütörtök reggel háborús hírekre ébredtünk. A tudósítások most nem távoli robbantásokról, más földrészeken elkövetett katonai agresszióról szóltak, hanem egy szomszédos ország megszállásáról. Nézem az ott készült felvételeket, közben pedig lapozom a Bibliámat.

 

Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem.” (Mt 24,6)

Gyermekek és fiatalok ott kuporognak az óvóhelyen. Annyi idősek, mint az én lányaim. Egy fiatalember, lehetne az én fiam is, könnyek között búcsúzik családjától: felesége és kislányai menekülnek, ő ott marad harcolni. Tenyerével az immár induló autóbusz koszos ablakán keresztül simogatja övéit.

Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pét 5,8–9)

Monstrum tankok vonulnak be a történelmi város, Odessza utcáin. A felvételen zakatolás mellett csak a szirénák vinnyogó hangja hallatszik.

És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által.” (Jel 6,8)

A kijevi metró megállói éjszakára zsúfolásig megtelnek. Családok összekuporodva próbálnak aludni, édesanyák cókmókok közepette szoptatják gyermeküket.

Én Uram, Uram, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján.” (Zsolt 140,8)

Egy férfi egy összeroncsolódott autó mellett áll, telefonál. Körülötte holttestek hevernek.

Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és szegényt, levágják az egyenes úton járókat.” (Zsolt 37,17)

Rohamsisakos, fegyveres katonákkal zsúfolt teherautó megy a sáros úton, a kóbor kutyák iszkolnak előle.

„…minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.”(Ézs 9,4)

Egy tank lendületből áthajt a szembejövő autón, és továbbhalad. Emberek puszta kézzel próbálják meg az idős sofőrt a roncsok közül kiszabadítani.

Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített engem. [...] Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.” (Zsolt 118,10.14)

Beregsuránynál egy anyuka három gyereket terelget maga előtt, mindegyiken nagy színes hátizsák. Egyikük maciját szorongatja.

Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (1Kor 14,33)

Szorgos kezek zarándokházakat takarítanak. Pénzt gyűjtenek, takarót és élelmet hoznak.

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1–2)

Templomok ajtajai tárulnak szélesre, kezek kulcsolódnak imára.

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

Emberileg talán tehetetlenek vagyunk. De hiszünk egy nálunk és minden földi hatalomnál nagyobb létezőben.

Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, és senki sem háborgatja őket. Maga a Seregek Ura mondta ezt!” (Mik 4,3)

Szerző: Fabiny Tamás elnök püspök

Forrás: evangelikus.hu
Beiskolázás 2022

Iskolánk bemutatkozása, és a letölthető jelentkezési lap a jobb oldali "Iskolavár" ikonra kattintva érhető el.

 

 Diákistentisztelet 2022.02.13.

 

Diákistentiszteletünk az alábbi linken tekinthető meg:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Eh2HKHroIXDlLVGiVbFKmvUlfy0arOdq%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2CPCs5l_dhV4YjfZUcoNTCQwuuNBk7Kmu90aF--Rtb7dh0vtsVRunvWQQ&h=AT2gNF3aiYZ7sdKb8OvnbClPXu_7F_8fok6rzAooxZ7fpXYoEs4BKd2M_P7DevkckfKdAHe1ACaWNgdRVp1d9McCJgUYrFQUtGaDuU-0IPNC94HU_jn2RaZ90PVmk7-bazVvgwMegyei Diákolimpia - Úszás

A megyei diákolimpián Szóllás-Bartl Barbara gyorsúszásban 4., hátúszásban 7. helyen végzett.

Wölfinger Liza gyorsúszásban az 5. helyet szerezte meg.

Bérczi Bulcsú gyors- és mellúszásban is 6. lett.

Gratulálunk a szép teljesítményhez!Ökumenikus Imahét 3.napÖkumenikus Imahét 2.nap

Keresztelő Szent János Születése Plébánia Füzesabony - A napkeleti bölcsek | Facebook

 

2. nap „Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2)

 

 

Olvasmányok:

Jer 23,1–6 Olyan király, aki bölcsen uralkodik

Zsolt 46 --Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén

Fil 2,5–11 Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel

Mt 20,20–28 Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon

 

 Ajánlott énekek:

7. Áldjad, én lelkem;

 33. Mind adjon hálát Istennek;

34. Minden élő dicsér

 

Meditáció: Jeremiás elítéli Izrael (Júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. Vezetésük felbomlasztotta, és fogságba juttatta a népet. Ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve nyájának tagjait. Világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres, aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. De hol található ilyen vezető? Csak Krisztusban láthatjuk az Isten szíve szerinti király vagy vezető példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az egyházban és a világban. Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem épít és egyesít, Isten nevének dicsőségére. Vezetése nem önző és nem erőszakos, hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő az, aki szolgálni jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást. Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak, országok inognak” körülöttünk. A vezetők felelőssége akár a világban, akár az egyházban az, hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják Isten népét. A világ és az egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy, az önös érdekek okozzák. Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban és az egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.

Imádság :

 Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában.

 Krisztus nevében kérünk, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

 

Forrás: http://meot.hu/dokumentumok/2021kereszteny/ImahetiFuzet2022.pdf

Kép forrása: internet

 Ökumenikus Imahét

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba!

Bibliai gondolatok és imádságok az imahét napjaira – 1. nap

 

 

 

 

„…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)

 

Olvasmányok:

 • Zak 4,1–4: Egy színarany lámpatartót látok
 • Zsolt 139,1–10: Jobbod megragadna engem
 • 2Tim 1,7–10: Ez a kegyelem most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által
 • Jn 16,7–14: Amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra

 

Meditáció. Ebben a törékeny és bizonytalan világban fényt, egy távoli reménysugarat keresünk. A gonoszság közepette a jót óhajtjuk. Keressük a jót önmagunkban, de oly gyakran úrrá lesz rajtunk a saját gyengeségünk, hogy még a remény is elhagy. Abban az Istenben van bizodalmunk, akit imádunk. Isten az ő bölcsességében képessé tett arra, hogy isteni beavatkozásában reménykedjünk, de arra nem számítottunk, hogy az ő közbeavatkozása egy személy lesz, és hogy maga az Úr lesz közöttünk a világosság. Ez minden várakozásunkat felülmúlta. Isten ajándéka „az erő és a szeretet lelke”. Nem a saját erőnkben és képességünkben való bizakodás visz a tökéletes világosság felé, hanem Isten Szentlelke.

Az emberiség sötétsége közepette csillag ragyogott fel napkeleten. Benne látjuk azt a világosságot, amely átjárja a magunkra hagyó, egymástól elválasztó sötétség mélységeit. A csillag fénye nem csupán egy különleges történelmi pillanat ragyogása volt, hanem azóta is fénylik, és hatással van a történelem menetére. Korszakokon keresztül azóta, hogy a csillag először megjelent, a világ megismerte Krisztus követőinek élete által azt a reménységet, amelyet a Szentlélek ihlet. A követők bizonyságot tesznek Isten munkájáról a történelemben és ezzel együtt a Szentlélek maradandó jelenlétéről. A történelem minden hányattatása és a körülmények változása ellenére a Feltámadott azóta is fénylik mint jelzőtűz, mint világítótorony, hogy mindannyiunkat ebbe a tökéletes világosságba vezessen, legyőzve a bennünket szétszakító sötétséget.

Annak vágya indít a keresztény egységért való imádkozásra és munkálkodásra, hogy legyőzzük az egymástól elszakító sötétséget.

 

Imádság. Urunk, Istenünk! Világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. Világosíts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunnyad a nagy Világosság. Világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem halványuló csillag ajándékáért, Jézus Krisztusért, Urunkért és Üdvözítőnkért. Ő legyen zarándokutunk világossága! Gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen.

Forrás:evangelikus.hu

 Diákolimpia - úszás

Iskolánk tanulói szép eredményeket értek el az úszó diákolimpián.

Wölfinger Liza 50 méteres gyorsúszásban 1. helyezés

Bérczi Bulcsú- 50 méteres gyors és mellúszásban is 1. helyezés

Szóllás-Bartl Barbara 50 méteres gyors és hátúszásban is 1. helyezés

Kőszeghy Sára hátúszásban 50 méteren 3. hely

Úszott még, de nem ért el helyezést: Wölfinger Ákos, Fodor Csongor, Cserkuti Bálint, Szabó László.Vízkereszt

Átragyog-e rajtunk? – dr. Horváth Judit

 

Vízkereszt ünnepe 2022. január 6.

 

Kezdő ének: 258 Új világosság jelenék

https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek258.htm

 

7Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 11aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. 1Jn, 2, 7-11

 

Vízkereszt, Epifánia– Jézus dicsőséges megjelenésének ünnepe. Epifánia szó eredeti jelentése "megjelenés, felragyogás". Az ünnepe eredete a III. századra vezethető vissza. A keleti egyházban Jézus születésnapja volt. Később a nyugati egyház a háromkirályok ünnepévé tette, keleten pedig Jézus megkeresztelése kapott nagyobb hangsúlyt. Végül -első csodaként- a kánai menyegző története is helyet kapott az ünnepi igék között, utalva arra, hogy Jézus az első csodajelet azért tette, hogy tanítványai higgyenek benne. Jézus ezáltal feltárja elötük isteni természetét.

Az idei évben olyan ige kerül elénk, ami arra mutat rá, hogy Jézus világossága személyesen a mi életünkben is munkálkodik, ennek pedig látható jele is van az életünkre nézve.

Luther Márton fogalmazta meg azt, hogy Jézus kétezer évvel ezelőtt megérkezett a világba, de mit érek vele, ha hozzám nem érkezik meg? Krisztus dicsőségének megjelenése az életemben láthatóvá kell váljon.

Túrmezei Erzsébet „Átragyog-e?” című versében arra mutat rá, hogy akinek az életét Krisztus szeretete járja át, abból sugárzik az Isten iránti bizalom…az nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz a világ világossága.

Szeretettel ajánlom a verset elolvasásra:

Túrmezei Erzsébet—Átragyog-e rajtunk?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színesruhájú
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett.
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: "Kik azok, édesanyám?"

Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezõt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
"Keresztyének!"
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.

x

"Gyerekek!" - vetõdik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
"Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?"
S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfiú jelentkezik.
- Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. -
"A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!"

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
minthogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatûnõ évek alatt:
átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?

 

 

Záró ének: 186. Kelj fel, öltözz fénybe

https://enekeskonyv.lutheran.hu/enek186.htm

 

Kép forrása: Internet

 

 Versenyeredmény

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola szövegértési versenyén Dekovics Levente, 4. osztályos tanuló, I. helyezést ért el. Gratulálunk!Karácsonyi üdvözlet

Karácsonyi áhítatunk az alábbi linken található:

https://drive.google.com/file/d/1hCa4ELdcJwImx880mInXfpAi46aW1PHL/view?fbclid=IwAR0ZMhVPUk8_gtqhl0u8QI-4iBj1JSBB3JoAyH83NsrNTtq8MmZr54JBDW4

 

Az iskolások és óvodások karácsonyi verses videója az alábbi linken tekinthető meg:

https://drive.google.com/file/d/1G-KQ2JqU8VriGXKwLkIj5zDY2DHOFTvI/viewCipősdoboz akció

Iskolánk részt vett az országos cipősdoboz akcióban. Összesen 58 cipősdobozt töltöttünk meg ajándékokkal rászoruló gyerekeknek.

Köszönjük mindenkinek az adományokat!Közös karácsony az óvodásokkal

Ellátogattak hozzánk óvodásaink. Megtekintették a harmadik osztályosok nagyszerű betlehemes játékát.
A vidám hangulatú találkozás végén az óvodások karácsonyi dalcsokorral leptek meg bennünket. Meghitt hangulatú, igazi karácsonyváró alkalomban lehetett részünk.Versenyeredmény

Az Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskolában rendezett

pályaválasztási vetélkedőnbiskolánk csapata első helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Medek Ármin, Barth Móric, Böröczky Bertalan, Cser Alfonz.

Gratulálunk!Nálunk járt a Mikulás!

Az alábbi linkre kattintva tekinthető meg csengettyű szakköröseink "Mikulás váró" műsora:

https://drive.google.com/file/d/1JxDePBNQ1Y4hBI7tieT_l-utICmdkO9X/view?fbclid=IwAR0ewJ5ggME9qEULfUM0tnIK3lwQH6myV8QFkCPKrIyqRaU6rv_FaGsP3rsSIKER A DIÁKOLIMPIÁN

Iskolánk csapata a IV. korcsoportos Diákolimpia körzeti döntőjében futsal sportágban 1. helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Banai Zétény, Barth Móric, Böröczky Bertalan, Kántor Csongor, Szabó Levente, Tóth Gergő, Király Gergő, Strausz Benedek 

Gratulálunk!Covid tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 

Kérjük, hogy a romló járványhelyzet miatt december 1-től a gyermekeket kizárólag az iskola előtt szíveskedjenek várni.

Az iskolába való belépés szülőknek csak nagyon indokolt esetben lehetséges védettségi igazolvány felmutatásával. Telefonon elérhetőek vagyunk, és igyekszünk mindent megtenni a zavartalan kapcsolattartás érdelében.

 

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!

Tisztelettel:

Az iskola vezetőségeÓvodai istentisztelet

 

Az alábbi linken található óvodai istentiszteletünk:

https://drive.google.com/file/d/1s-iVAS3rxCJTXoHLUeD7Mmi0G833F90i/view?fbclid=IwAR3W6xaQeFHhY4WUhTagb2vr9d7Vzn0SE87KImxhXqa6rFWf9_zySCLpM_kTisztelt Szülők!

A 2021. november 26-ára tervezett mesenapi gálaműsort egy későbbi időpontra helyezzük át, pénteken (nov. 26-án) tanítási nap lesz.
Nehéz volt meghozni ezt a döntést, de mérlegelve a körülményeket, nem tehettünk másként.
A romló járványhelyzet, a szülői aggodalmak, a maszkviselés kellemetlensége mind az elhalasztás mellett szól. Ezenkívül a nézők és a tanulók együttes létszáma meghaladja az 500 főt.
Az eddig megvásárolt jegyek az új időpontra érvényesek. (Természetesen, aki jelzi, az irodában visszaadjuk a jegyek árát a gyerekeknek!)
A mesenap tervezett új időpontja: 2022. június 3. (péntek)
Bízunk benne, hogy az új időpontban kockázat és kellemetlenség nélkül, felszabadult hangulatban tudjuk megtartani kedvelt rendezvényünket.
Mindenkinek a megértését kérve, tisztelettel:
Szücs Gábor
igazgatóElsősegély oktatatás pedagógusoknak

Tartalmas előadást tartott a tantestületnek Horváth Attiláné BLS-AED Instruktor elsősegély oktató.
Köszönjük a hasznos ismereteket és az élményszerű bemutatót.Jót tenni jó!

Októberi diákistentiszteletünk perselypénzével a Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon lakóit támogattuk.Tisztelt Szülők!

Mivel a járványhelyzet romlik, 2021. november 8-ától a korábbi szabályok közül a következők lépnek életbe.

Az iskolába lépéskor a kézfertőtlenítés mindenkinek kötelező!

Az intézményen belül a közösségi terekben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata!

További intézkedések:

 • az áhítatokat osztályteremben hangosítással tartjuk,
 • tanórák után a tanulói asztalokat fertőtlenítjük,
 • az iskolába való belépés az alsósoknak a főbejáraton, a felsősöknek a régi aulán keresztül történik,
 • a szülők lehetőség szerint kinn várják a gyerekeket, rossz idő esetén bejöhetnek maszkban.

Kérjük még, hogy a gyermekek csak tünetmentesen, egészséges állapotban jöjjenek iskolába! A Covid megbetegedést, vagy érintettséget kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek.

Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!

 

Vigyázzunk egymásra!

 

Tisztelettel:  

 

Pápa, 2021. 11. 08.             

 

Szücs Gábor s. k.

igazgatóBolyai Matematika Csapatverseny

Iskolánk 6. osztályos csapata megyei 4. helyezést ért el a Bolyai Matematika Csapatversenyen.

Csapattagok: Mórocz Marcell, Rákli Levente, Stribl Ábel, Györkös Dávid.

Felkészítő tanár: Strenner Györgyi

Gratulálunk!Szakmai nap volt iskolánkban

Iskolánkban tartotta az Evangélikus Pedagógiai Központ osztályfőnöki és történelem szakmai napját 2021. november 4-én.
A résztvevők megtekintettek egy bemutató órát a 7. osztályban, amelyet Dr. Batár Levente kutatótanár tartott.
Téma az iskolai agresszió – zéró tolerancia volt.
A szakmai nap megnyitóját az iskola csengettyűszakkörének szereplése és Dekovics Levente 4. osztályos tanuló szavalata színesítette.Diákistentisztelet 2021. 11. 07.

Mindenkit szeretettel várunk közelgő alkalmunkra!

A következő kéréssel fordulunk az iskolai közösséghez:

A romló járványügyi helyzet miatt kérjük, hogy mindenki viseljen maszkot.

Köszönjük az óvintézkedés lelkiismeretes betartását!Maszkviselés a közösségi terekben

Kedves Szülők!

A koronavírus járvány fokozódása miatt a jövő héttől (2021. 11. 08-tól) kötelező az iskola közösségi tereiben a maszk használata. Kérjük, hogy a gyerekek hozzanak magukkal maszkot.

Bízunk abban, hogy együttműködéssel, odafigyeléssel hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez!Művészi fotók az október 23-i ünnepségünkről

A média szakkör diákjai által készített fotók az alábbi linken tekinthetők meg:

https://drive.google.com/drive/folders/1T5N9cT3pyh_ylc4WTkPTDnOditZfoHm5?usp=sharingOktóber 23.

Ünnepi áhítattal és a hatodik osztályosok színvonalas műsorával emlékeztünk az 1956 október 23-i eseményekre.Papírgyűjtés

Október 19-én papírgyűjtést szerveztünk iskolánkban.

Eredmények:

1. 1. osztály 52,6 kg/fő

2. 7. osztály 44,8 kg/fő

3. 6. osztály 38,3 kg/fő

4. 8. osztály 35,5 kg/fő

5. 5. osztály 32,3 kg/fő

6. 3. osztály 24,5 kg/fő

7. 4. osztály 16,7 kg/fő 

8. 2. osztály 14,4 kg/főTe szedd!

Iskolánk részt vett a "TeSzedd!" szemétszedési akcióban, melynek során a gyerekek rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a közterületeken.Sikerek a Bolyai Matematika Csapatversenyen

Pénteken került sor a neves csapatverseny megyei fordulójára, melyen iskolánkból kilenc

4 fős csapat indult. A versenyt komoly felkészülés előzte meg, ami meg is hozta az eredményét. A legjobban teljesítő csapatok:

Számmesterek 6. osztály. Bekerültek a legjobb 6 közé. Megyei helyezésük az ünnepélyes díjátadón derül ki november 4-én.
Csapattagok: Rákli Levente, Györkös Dávid, Mórocz Marcell, Stribl Ábel

Gepárdok 4. osztály 11. hely
Csapattagok: Györkös Noémi, Farkas Flóra, Kőszeghy Sára, Szóllás-Bartl Barbara

Nemszázasok 8. osztály 11. hely
Csapattagok: Böröczky Bertalan, Barth Móric, Heszler Áron, Kántor Csongor

„ Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
 Versenyeredmény

A Bánhidi Márk Atlétikai Emlékversenyen Szabó Kamilla hatodik osztályos tanulónk 60 méteres és 400 méteres síkfutásban második helyezést ért el.Virágültetés

Iskolánk udvarát a 7. osztályos tanulók segítségével virágokkal díszítettük. Évkönyv 2017-2021

Megjelent iskolánk évkönyve. Hagyományos stílusban, de digitálisan érhetők el az utóbbi öt év jellegzetes történései és az osztályképek névsorokkal. 

Jó lapozgatást, jó olvasást kívánunk!

Az alábbi linkre kattintva olvasható évkönyvünk:

https://online.fliphtml5.com/atzwu/ecxg/#p=6Teremtés hete

Egyháztáji vásárt rendeztünk az iskolaudvaron a "Teremtés hete" alkalmából.20 éves lett iskolánk!

3 napos vidám forgatagban ünnepeltük iskolánk 20. születésnapját. Feldíszítetettük tantermeinket, szülinapi tízórait készítettünk egészséges alapanyagokból, sportoltunk, akadályversenyen vettünk részt.

Köszönjük a születésnapi ajándékokat, melyek közül a legnagyszerűbb, hogy birtokba vehettük tornaszobánkat és ebédlőnket!ADÓ 1+1%

Kérjük az egyik 1%-kal támogassa iskolánk alapítványát!

Cirenei Simon Alapítvány adószáma: 18938759-1-19.

A másik 1%-kal a Magyar- országi Evangélikus Egyházat
Kedvezményezett technikai száma: 0035
Köszönjük támogatását!

Kapcsolat

 • Tel.: 06-89/313-483
 • Fax.: 06-89/313-483
 • E-Mail: gyuratzevisk@lutheran.hu
 • Cím: 8500 Pápa
  Árok utca 12.
 • Mobil: 06-20-824-65-66

Digitális Témahét


Fenntarthatósági Témahét


Boldog Iskola

Tehetségpont


Ökoiskola

NKA

Gardeniskola
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.